ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГИ


Дружество Плей Хъб ООД, с ЕИК 206112848, със седалище и адрес  на  управление:  гр. София, бул. Черни връх 44(наричано  по-нататък  "Дружеството")  предоставя  следния  продукт/услуга Онлайн магазин Playhub Store, (наричана по-нататък "Услугата"). Услугата представлява онлайн магазин за компютърен хардуер.

Тези Общи условия (наричани по-нататък "Условията") се прилагат за покупката на Услугите от клиентите чрез уебсайта: http://playhub.games.

Позоваванията в тези Условия на "Клиент" означават юридическото или физическото лице, което предоставя своите лични данни и съответно закупува през уебсайта Услугите.

Клиентът потвърждава, че е прочел и разбрал Условията. Тези Условия представляват обвързващ договор, когато Клиентът е приел Условията чрез процеса на поръчване на Услугите след потвърждение от страна на Дружеството, че е извършено плащането по някой от начините, които са посочени нататък в тези Условия.

    1. Описание на услугите

Чрез своя уебсайт Дружеството предоставя на Клиента  възможността  да  закупи Услугите, които са описани по-подробно на уебсайта: http://playhub.games. /наричан по-долу „Уебсайта“/.

Клиентът може да поръча Услугите чрез регистрация и подаване на заявка на уебсайта: http://playhub.games.

    2. Договор за предоставяне на Услугите

След подаване на заявка и заплащане на Услугите от страна на Клиента, между Клиента и Дружеството се формира договорно правоотношение, /наричано по-долу „Договор“/, което е валидно от момента на потвърждението за плащане от страна на Дружеството.

    3. Получаване на Услугите

След направена поръчка Клиента бива уведомяван на предоставен от него електронен адрес за сроковете и условията по направената поръчка.

    4. Фактуриране

Дружеството издава данъчна фактура на Клиента за направената поръчка в рамките на 3-дневен срок от получаване на плащането. Фактурата се изпраща на имейла, посочен от Клиента в регистрационния онлайн формуляр.

    5. Декларация относно предоставените лични данни

Клиентът гарантира, че цялата представена информация при регистрацията е вярна и точна, че същият е титуляр на предоставените лични данни, както и че Клиентът има навършени 16 год. и притежава необходимата дееспособност за сключване на Договора.

    6. Лични данни

Клиентът притежава и носи отговорност за всички данни, информация и материали от какъвто и да е вид, предоставени на Дружеството. Клиентът декларира, че е титуляр на личните данни, които е предоставил на Дружеството, както и че се съгласява да предостави същите за целите на сключването и изпълнението на Договора за ползване на Услугите. Срокът за предоставяне на личните данни от страна на Клиента съвпада със срока на ползване на Услугите и респективно Дружеството като администратор на въпросните лични данни се задължава в 30-дневен срок след изтичане на срока на Договора да изтрие личните данни на Клиента.

Дружеството обработва само минимално необходимите лични данни, информация и материали, предоставени от Клиента, които са необходими за индивидуализация на Клиента и за персонализиране на Услугите, включително за поддръжката, обслужването и техническото обслужване и не обработва лични данни за други цели, освен ако няма правно основание или легитимен интерес за такава обработка. Всички права и задължения, които възникват за Клиента и Дружеството във връзка с предоставянето и обработването на лични данни за целите на настоящите Общи условия, както и използваните термини в тази връзка, ще бъдат предмет на регулиране от нормите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни. Стандартното Споразумение за обработка на лични данни във връзка със сключването и изпълнението на Договора, е част от тези Условия, като съдържа допълнителна информация за отношенията по обработката на данните.

    7. Форсмажорни обстоятелства

Дружеството не носи отговорност пред Клиента за неизпълнение или забавено изпълнение поради обстоятелства извън неговия разумен контрол, включително, но не само война, размирици, действия на граждански или военни власти, пожар, наводнение, произшествие, спиране на електрозанхранването, неизправност на мрежата, неизпълнение от страна на доставчици на услуги трети страни (включително доставчици на интернет и телекомуникационни услуги). В такъв случай изпълнението на този договор се преустановява докато продължава събитието, възпрепятстващо засегната страна да изпълнява задълженията си по този договор. Клиентът може да прекрати договора след 60 дни, ако Дружеството не може да изпълнява задълженията си по този договор, но няма право на възстановяване на суми.

    8. Права на интелектуална собственост

При спазване на ограничените права, изрично предвидени с тези Условия, договорното правоотношение не води до прехвърляне на права на интелектуална собственост от Дружеството на Клиента. Дружеството остава притежател и собственик на всички права на интелектуална собственост и ноу-хау, свързани с Услугите, включително техните настоящи и бъдещи версии.

Клиентът следователно няма право например да продава, дава под наем, дава под-лицензии, разпространява по какъвто и да е начин (безплатно или срещу възнаграждение), да създава производни продукти, да възпроизвежда, разработва, получава или да се опитва да получи изходните кодове, да дублира или разкрива технологията на част или характеристика на Услугите, включително всички съответни права на интелектуална собственост и/или ноу-хау. Списъкът не е изчерпателен.

Дружеството може периодично да иска обратна връзка от Клиента по отношение на Услугите. Даването на обратна връзка е доброволно. Клиентът няма право по никакъв начин да изменя, декомпилира, разглобява или разкрива технологията на Услугите.

    9. Поверителност и др.

И двете страни се задължават да не разпространяват Поверителната информация на другата страна или договорното правоотношение на трета страна, освен за целите на изпълнението на Услугата, изпълнението на задълженията по Условията или изпълнението на законоустановено изискване, съдебно или административно решение. „Поверителна информация” означава всяка информация или данни, свързани с бизнеса, обектите, продуктите, технологията, ноу-хау и процесите на дадена страна, с изключение на:

А) Информацията, която е общоизвестна или попадне в публичното пространство, без да е настъпило нарушение от някоя от страните;

Б) Информация, която дадена страна може да докаже, че е знаела преди да я получи от другата страна;

В) Информация, която дадена страна получи от трето лице, което не е обвързано със задължение за поверителност във връзка с тази страна.

Двете страни се задължават да не разгласяват, нито използват Поверителната информация в нарушение на горните разпоредби.

Задължението за поверителност остава в сила и след прекратяването на договорното правоотношение.

    10. Изменения

Дружеството си запазва правото да изменя и променя Условията, за което дължи предварително публикуване на Уебсайта на измененията най-малко 30 дни преди влизане в сила на съответната промяна. Ако промяната се дължи на правно задължение, правното задължение може да изисква по-кратък срок на предизвестие, който става приложимият срок на предизвестие, и промяната влиза в сила съобразно този период на предизвестие, независимо от оставащото време от текущия абонаментен период за конкретния Клиент.

Уведомленията се изпращат с имейл на електронната поща, посочена във формуляра за поръчка (или актуализирана електронна поща впоследствие) и се считат за връчени при изпращането на имейла. Дружеството може да избере вместо с имейл да изпрати уведомление по обикновена поща на адреса, посочен във формуляра за поръчка (или актуализиран адрес впоследствие).

    11. Разделност

Ако част от тези Условия бъде обявена за недействително поради императивна норма или окончателно съдебно решение, то недействителността засяга само тази част. Останалите части на тези Условия остават в сила.

    12. Разрешаване на спорове

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие с действащото право на Република България. Всякакви спорове се отнасят и разрешават окончателно от компетентния български съд, съобразно правилата на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.


Споразумение между Дружеството и Клиента за обработване на лични данни Между:
Клиентът, наричан по-нататък “Субект на лични данни”

и

Дружество Плей Хъб ООД, ЕИК 206112848, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 47., ДДС номер:    ,
наричан по-нататък “Администратор на лични данни”

    1. Цел на Споразумение за обработване на данни

Това Споразумение за обработване на данни (наричано по-нататък "СОД") има за цел да уреди правата и задълженията на страните във връзка с обработката на лични данни от страна на Администратора, който обработва лични данни на Субекта на данните, по силата на формираното договорно правоотношение във връзка с ползването на Услугите. Целта на СОД е да се изпълнят изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Това СОД следователно има за цел да изпълни законните изисквания на Общия регламент относно защитата на данните.

    2. Обработка на лични данни

Администраторът обработва лични данни на Субекта на данните във връзка с предоставянето на Услугите чрез Уебсайта. Услугата е описана по-подробно в Условията.

Администраторът обработва следните видове лични данни, които са предоставени доброволно и за целите на сключване на Договора от страна на Клиента, а именно:

        ◦ Име, информация за контакт, IP адрес, длъжност и други данни, въведени в регистрационната бланка на Уебсайта при закупуване на Услугата от страна на Клиента.

Личните данни са свързани със следните категории субекти на данни:

        ◦ Потребителите, които ползват онлайн Услугите и добавени от Администратора на лични данни в базата данни на Уебсайта.

Администраторът обработва личните данни само за следните цели:

        ◦ Сключване и изпълнение на Договора между Субекта на данните и Администратора на лични данни, свързан с предлагането на Услугите.

Обработването налага извършването на дейности по обработване, необходими за предлагането на Услугата на Клиента, включително чрез използване на електронна поща и парола за удостоверяване на автентичността на и оторизирането на потребителите, потребителите на електронната поща във връзка с промени в продукта, актуализации, съвети и препоръки, поддръжка, надграждане, използване на платформата за плащане, влизане в системата за ползването ѝ и достъп за наблюдение на нарушения, показване на изображението на потребителя (ако е приложимо) и свързване с потребителите относно потенциални въпроси, свързани с поддръжката.

Администраторът няма право да обработва лични данни по друг начин, освен договорения в това СОД, което съдържа коментираните инструкции от страна на Субекта на данните. Това означава, че Администраторът няма право да обработва лични данни за други цели, освен за посочените по-горе, нито за собствени цели или да разкрива данните на трети страни.

    3. Задължения на Администратора на лични данни

При обработването на лични данни Администраторът следва да спазва установената практика и инструкциите, съдържащи се в този СОД.

Администраторът се задължава да даде информация при поискване от страна на Субекта на данните относно приложимите технически и организационни мерки за сигурност.

Освен ако не е договорено друго, или в съответствие с приложимото национално законодателство и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, Субектът на данни има право на достъп до всички лични данни, обработвани от името на Администратора и използваните системи за целта.

Администраторът носи отговорност за всички задължения за поверителност съгласно националното законодателство и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 във връзка с документите и личните данни, които са му предоставени от Субекта на данните по силата на това СОД. Тази разпоредба се прилага също и след прекратяването на СОД. Администраторът гарантира, че лицата, обработващи данните на Клиента, са обвързани със задължение за поверителност (включително подписване на декларации за поверителност) и при поискване е длъжен да покаже тези декларации на Субекта на личните данни или на надзорния орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.

Администраторът няма право да обработва лични данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност, освен ако не е посочено друго в това СОД. Ако прехвърлянето на лични данни в държава извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност или до международна организация извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност е необходимо съгласно закона на държавата членка на Европейския съюз/Европейската икономическа общност, и Администраторът е длъжен да спази закона на Европейския съюз/Европейската икономическа общност, Администраторът е длъжен да уведоми Субекта на личните данни за това изискване преди да извърши трансферирането на личните данни към съответната трета държава или международна организация, освен ако законът не забранява предоставянето на такава информация.

    4. Възможност на Администратора да използва „обработващи лични данни“ по смисъла на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Администраторът може да предоставя личните данни на Субекта на данните за обработка от страна на лица, които имат качеството Обработващи лични данни по смисъла на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. За тази цел Администраторът и Обработващият лични данни следва да сключат изрична договореност при спазване на всички законови изисквания относно защитата на поверителността на личните данни и запазване на тяхната цялост, точност и целите, за които същите се обработват.

Обработващият данните остава изцяло отговорен пред Администратора на лични данни за изпълнението на дейностите по обработването на данни, както и по отношение на условията, посочени в чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 за наемане на друг обработващ данните.

    5. Прехвърляне на данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност

Администраторът не може да обработва или използва Обработващи лични данни, които обработват лични данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност. Обработването извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност е обусловено от предварителното съгласие на Субекта
на лични данни. В случай на обработка на лични данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност, Администраторът и/или Обработващият лични данни следва да гарантира на Субекта на данните, че има законово основание за обработването на данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност или ще осигури такова законово основание.

    6. Сигурност

Администраторът е длъжен да изпълнява изискванията към мерките за сигурност съгласно чл. 32 Сигурност на обработването от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Администраторът се задължава чрез планирани и систематични мерки да въведе подходящите технически и организационни мерки за гарантирането на удовлетворително ниво на сигурност, напр. във връзка с поверителността, неприкосновеността и използваемостта на личните данни на Субекта на данните във връзка с предоставените Услуги.

Администраторът се задължава да документира всички дейности по обработка на лични данни, както и свързаните с това рискове за правата и законните интереси на Субекта на данните, посредством редовното водене и поддържане на Регистър по смисъла на чл. 30 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. В регистъра се вписват всички подлежащи на вписване обстоятелства, включително установената практика и други мерки, въведени за изпълнението на изискванията за информационната система и мерките за сигурност. Документацията се представя на разположение на Субекта на лични данни и на Комисията за защита на личните данни при поискване.

Всяко уведомление до Комисията за защита на личните данни по отношение на нарушение на сигурността на личните данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва от Администратора своевременно и без ненужно забавяне.

Уведомленията относно нарушение на сигурността на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните се изпращат от Администратора на лични данни до Субекта на данните, като в тях се включва достатъчна информация, за да може Субектът на данните да прецени вида и интензитета на извършеното нарушение.

Администраторът предоставя на Субекта на данните цялата информация по чл. 13 и респективно по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез предоставяне на съответните онлайн формуляри, които следва да се изпратят на Клиента на посочения от него/нея имейл адрес. Администраторът обезпечава ползването на всички права на Субекта на данните, които произтичат от разпоредбите на чл. 15-22 от Общия регламент относно защитата на данните, както и чл. 34 от Регламента, а именно: правото на достъп до личните данни; правото на коригиране и изтриване на личните данни; правото на ограничаване на обработката на личните данни; правото на преносимост на личните данни; правото на възражение при автоматизирано вземане на решения във връзка с профилиране на личните данни и във връзка с обработка на лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които личните данни са били
първоначално предоставени от Субекта на данните; правото на информация относно всякакви нарушения, свързани със сигурността на личните данни.

    7. Документация и проверки на сигурността

Администраторът съхранява документацията, която доказва, че изпълнява задълженията си по СОД и Общия регламент относно защитата на данните. Документацията се представя на разположение на Субекта на лични данни при поискване. Администраторът се задължава редовно да провежда проверки на сигурността, да извършва оценка на рисковете, свързани с обработката на лични данни, и да представя резултатите от тях на Субекта на лични данни, включително на Комисията за защита на личните данни при наличие на проверка.

    8. Срок на СОД и обработването

СОД се прилага докато Администраторът обработва личните данни на Субекта на данните съгласно Условията. Срокът на обработката на лични данни не може да бъде по-дълъг от срока за предоставяне на Услугите, съгласно Договора и Общите Условия на Уебсайта.

    9. Прекратяване

СОД може да бъде прекратено в съответствие с клаузите за прекратяване на Условията. Прекратяването на Условията води до прекратяване на СОД.

    10. Връщане, изтриване и/или унищожаване на данните след прекратяването на СОД

След прекратяването на СОД, Администраторът на лични данни унищожава в 30-дневен срок всички обработени лични данни по СОД чрез Услугата.

Администраторът се задължава да изтрие за постоянно всички лични данни, свързани с Клиента, като осигури изтриване на тези лични данни и от страна на Обработващите лични данни, които са получили същите от Администратора по силата на сключени договор с правно основание чл. 28 от Регламент (Европейския съюз) 2016/679. Всички лични данни, за които Клиентът е дал съгласието си за извършване на обработка от страна на Администратора и Обработващия лични данни, съгласно Условията в рамките на посочения в тях срок, следва да бъдат унищожени и съответно обработката да бъде преустановена в рамките на 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на Договора, освен ако Администраторът не е длъжен по закон да съхранява личните данни за по-дълъг срок.

    11. Приложимо право и подсъдност

Това СОД се урежда от правото на Република България и от разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.